Požaduje-li závod (či závodní lékař), aby pacienti od svých registrujících lékařů vyžádali originály zdravotní dokumentace a doručili je závodnímu lékaři, postupuje neoprávněně. Je nutno upozornit na riziko, kterému se takto postupující registrující lékaři vystavují.

Dle §67b, zákona 48/1997 Sb., jsou zdravotnická zařízení povinna vést zdravotnickou dokumentaci a za vedení této dokumentace odpovídají. Došlo-li by ke ztrátě zdravotnické dokumentace či její části nemůže zdravotnické zařízení tuto povinnost plnit a účelně postupovat při indikaci další zdravotní péče. Proto prakticky všechna ustanovení právních předpisů upravující další postoupení informací z této dokumentace upravují toto buď nahlédnutím do dokumentace (přímo ve zdravotnickém zařízení, které tuto vede), nebo výpisem z této dokumentace.

Pro účely závodní péče je obvyklý a správný postup, že závodní lékař si vyžádá od registrujícího lékaře výpis ze zdravotnické dokumentace a tento uhradí.

Při předávání prostřednictvím pacientů je riziko ztráty či částečné ztráty dokumentace relativně vysoké (poměrně často se setkáváme s případy, kdy pacienti zcizí část dokumentace), navíc může dojít k seznámení se s údaji s nimiž pacienti nemají právo se seznámit (informace o třetích osobách, úvahy lékaře – diferenciální diagnóza apod.).

Níže uvádím citace z právních předpisů a odpovědi na dotazy týkající se této problematiky.

Mgr.Jakub Uher
právní odd. SPL ČR

§67b, zák.č.48/1997 Sb.,
Zdravotnická dokumentace
(1) Zdravotnická zařízení jsou povinna vést zdravotnickou dokumentaci.
(2) Zdravotnická dokumentace obsahuje
a) osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy,
b) informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotní péče.

(3) Každá samostatná část zdravotnické dokumentace musí obsahovat osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci a označení zdravotnického zařízení, které ji vyhotovilo.

(4) Zápis ve zdravotnické dokumentaci musí být veden průkazně, pravdivě a čitelně; je průběžně doplňován a musí být opatřen datem zápisu, identifikací a podpisem osoby, která zápis provedla. Opravy ve zdravotnické dokumentaci se provádí novým zápisem s uvedením dne opravy, identifikací a podpisem osoby, která opravu provedla. Původní záznam musí zůstat čitelný.

Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě a v jiných zápisech, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu; pacient se z informací, které jsou mu sděleny o jeho zdravotním stavu, nesmí dozvědět informace o třetí osobě.

Dotaz – úhrada a poskytnutí výpisu.
Povinnost poskytnout informace (obvykle výpis z dokumentace) je zakotvena např. v zákoně č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v §21, odst.3 – ošetřující lékař nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví informuje registrujícího lékaře o zjištěných skutečnostech a o průběhu a ukončení léčení, zejména o skutečnostech důležitých pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci a o epidemiologické situaci. Totéž platí pro poskytování informací mezi registrujícím lékařem a lékařem závodní preventivní péče., je zakotvena i ve vyhlášce kterou se vydává seznam zdravotních výkonů a dalších předpisech. Tato povinnost tedy nepochybně existuje.

Co se týká úhrady – tento výkon je nehrazen z veřejného zdravotního pojištění – viz. §15,odst.9, zákona č.48/1997Sb. o všeobecném zdravotním pojištění : “ Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.“

Jelikož tento výpis je nutný pro zajištění ochrany zdraví při práci dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který uvádí v § 42 : “ Náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona hradí zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.“, je zřejmé, že náklady má nést zaměstnavatel.

V praxi je nejobvyklejší situace, že úhradu provede závodní lékař a následně mu tento náklad uhradí zaměstnavatel.

Výše úhrady je věcně usměrněna výměrem Ministerstva financí (nyní 01/2001) vydávaný každoročně na základě zákona č.526/1990 Sb., o cenách (§10). Tento výměr upravuje i cenu zdravotní péče nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Konkrétně jde o část druhou – Seznam zboží u něhož se uplatňují věcně usměrněné ceny. Cituji : „Do ceny zboží v položkách uvedených v této části lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, přiměřený zisk a daň podle příslušných daňových předpisů“